Zemědělský půdní fond
21.8.2015 | Petra Maskova | Ekonomika

Co je zemědělský půdní fond? Jde o právní pojem, který označuje obdělávané zemědělské pozemky a půdu. Dokonce se pojem zemědělský půdní fond vztahuje i na půdu, které momentálně obhospodařovaná není.

Půdní fond je chráněn Zákonem č. 334/1992 Sb., jenž definuje zemědělský půdní fond jako základní přírodní bohatství naší země, nenahraditelný výrobní prostředek umožňující zemědělskou výrobu a jako jednu z hlavních složek životního prostředí.

Protože jde o naše národní bohatství, je půdní fond chráněn proti zvýšenému počtu zemědělských staveb, které by jej zbytečně zabíraly. V případě zájmu můžete nejdříve požádat o povolení stavby nebo následně o vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu.

Vyjmutí ze zemědělského půdního fondu

K vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu může dojít buď pouze dočasně, nebo natrvalo. V případě dočasného odnětí půdy ze ZPF musí být následně vrácen zemědělský pozemek prostřednictvím předem daného plánu rekultivace do původního stavu, aby se půda mohla vrátit do zemědělského půdního fondu.

Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu řeší pátá část Zákona o ochraně ZPF, kde najdete také, co by žádost o vyjmutí měla obsahovat. Kromě hlavního představení projektu a jeho výhodnosti nejen pro žadatele, ale také přínos pro obec, kraj nebo ochranu životního prostředí, musí žadatel o vyjmutí ze zemědělského půdního fondu doložit tyto podklady. 

  1. Žadatel musí doložit vlastnická práva k pozemku na základě výpisu z katastru nemovitostí nebo jinak doložit majetkový vztah k dané půdě.
  2. Přiložena by měly být také kopie katastrální mapy se zakresleným pozemkem, který je navržen k vyjmutí, s uvedenou výměrou.
  3. Požadováno je také doložení vyjádření vlastníků nebo nájemců dotčených pozemků k navrženému vynětí.
  4. V případě potřeby výpočet odvodů za vyjmutí ze zemědělského půdního fondu od odborné organizace k tomu oprávněné. Odvody se vypočítávají na základě BPEJ kódu půdy a platí se v případě trvalého vynětí z ZPF jednorázově, při dočasném odnětí se platí každoročně.
  5. Připravený plán rekultivace v případě dočasného odnětí půdy.
  6. Dále by žádost měla obsahovat předběžnou rozvahu o využití skrývky a o hospodárném a co nejlepším využití půdy z pozemku.